Barion Pixel
Értesítések engedélyezése
Engedélyezi az értesítéseket a böngészőjében?

Kamera és mikrofon tesztelése
Mikrofon és kamera tesztelése

A szolgáltatás igénybevételéhez szüksége van a számítógépe kamerájának és mikrofonjának a megfelelő működésére. A következő két lépésben ellenőrizheti a megfelelő működésüket.

A megfelelő működéshez a következő operációs rendszereket és böngészőket javasolt használni:

Laptop vagy asztali számítógép használat esetén:

Operációs rendszer: Windows10 és MAC rendszereken egyaránt futattható.

Böngésző: Chrome, Mozilla, Edge

Mobiltelefon használata esetén:

Android operációs rendszeren - Chrome böngésző javasolt

IOS operációs rendszeren - Safari böngésző javasolt

Tájékoztatás
"Szeretnénk tájékoztatni, hogy levelezésben és a konzultáció során elérhetőség, telefonszám, email cím egyéb elérhetőségek nem adhatók ki, illetve a klienstől sem fogadható el, ez a szerződésben is feltüntetésre került. Az elérhetőség kiadása és elfogadása az együttműködés felbontásához vezethet. Megértését és együttműködését köszönjük.”
Rendben
Új konzultációs felkérése érkezett!
Dr Nagy Péter
Elfogad Elutasít

Etikai szabályzat

Etikai szabályzat – Videopszichológus / online tanácsadásHa online pszichológusaink segítségét választja, a Magyar Pszichológiai Társaság és Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének PSZICHOLÓGUSOK SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE alapján a következő alapelvek garantálják pszichológusaink kötelezettségeit, így a felelősségteljes segítségnyújtást, az Ön védelmét és az etikus, biztonságos közös munkát:1.          Alapelvek


1.1.      Emberi méltóság tisztelete

Pszichológusaink Magyarország Alaptörvényének megfelelően tiszteletben tartják az Ön jogait és emberi méltóságát, valamint arra való jogosultságát, hogy a képességeit és a személyiségét kibontakoztathassa. Tisztelik továbbá egyéni, kulturális és szerepkülönbségeit, bármilyen megkülönböztetéstől mentesen.


1.2.      Elkötelezettség és felelősség

Pszichológusaink az online tanácsadási kapcsolatot a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozzák, az Ön iránti felelősséggel.


1.3.     Feddhetetlenség

Pszichológusaink tevékenységét őszinteség, pontosság, becsületesség jellemzi és kötelezi.


1.4.     Szakszerűség és szakmai kompetenciák betartása

Pszichológusaink ismerik saját szaktudásuknak, képességeiknek határait és munkájuk lehetséges következményeit. Elkötelezettek szolgáltatásuk azonos minősége iránt, és különösen ügyelnek arra, hogy döntéseik szakmailag kellően megalapozottak és bármely - személyes, anyagi, szociális, szervezeti vagy politikai - befolyástól mentesek legyenek.


1.5.     Segíteni akarás

Pszichológusaink mindennél fontosabbnak érzik és mindig szem előtt tartják a „semmit nem ártás” elvét. Legfőbb törekvésük az Ön segítése és az ártalmak elkerülése.


1.6.     Továbbirányítás

Lehetséges, hogy az Ön személyes problémája függvényében - bejelentkezésekor / az első közös konzultáció után / a tanácsadási folyamat bármely pontján / a tanácsadási folyamat végén - tanácsadónk úgy látja, hogy más tanácsadónk vagy bármely más magyar intézménynél dolgozó szakember végzettsége, tapasztalata, szakmai kompetenciái megfelelőbbek az Ön számára. Pszichológusainknak kötelessége ezt megosztani Önnel és közös megbeszélés alapján az általa ismert legmegfelelőbb szakemberhez irányítania Önt.2.          Pszichológusaink tevékenységük gyakorlására való jogosultsága


2.1.     Pszichológus az, aki egyetemen pszichológiából, mint fő tárgyból 5 éves képzést vagy 3+2 éves MA/MSc szintű képzést végzett és abból magszerezte diplomáját. Továbbá képesítését, a pszichológiatudomány elveit és módszereit – segítői kapcsolatban, tudományban, oktatásban – hivatásszerűen alkalmazza.


2.2.     Pszichológusaink olyan tevékenységet végeznek, amelynek szakszerű ellátására megfelelő képzettséggel rendelkeznek és amelyre őket jogszabály feljogosítja. Tevékenységük közben a Pszichológusok Szakmai Etikai kódexének alapelveit mindig betartják.


2.3.     Garantáljuk, hogy Pszichológusaink rendelkeznek egyetemi szintű pszichológusi diplomával és az adatlapjukon megjelenített képzettségre, munkatapasztalatra vonatkozó valamint egyéb szakmai információk a valóságnak megfelelnek.3.          Elkötelezettség és felelősség


3.1.     Pszichológusaink szakmai kompetenciájukra szigorúan ügyelnek, döntéseikért, alkalmazott módszereikért felelősséget vállalnak. Tisztában vannak vele, hogy tevékenységük, a tanácsadói kapcsolat kihat az Ön személyes életére, így felelősséggel tartoznak az Ön érdekeinek megóvásáért. Tiszteletben tartják Magyarország Alaptörvényében és más jogszabályokban biztosított jogait.

 

3.2.     Tevékenységüket legjobb tudásuk és meggyőződésük szerint, törvényi keretek közt végzik.4.          Szakszerűségi követelmények és szakmai kompetenciák


4.1.     Pszichológusaink szakmai tevékenységük során mindig törekszenek a legkorszerűbb szakmai eljárások alkalmazására és lépést tartanak a pszichológiatudomány fejlődésével.


4.2.     Pszichológusaink a munkájuk színvonala érdekében, szakmai kérdések esetén esetmegbeszélésen, rendszeres szupervízión vesznek részt.


4.3.     Pszichológusaink szakmai tevékenységük lehetőségeinek és korlátainak tudatában vannak. Ezért csak olyan feladatok teljesítésére vállalkoznak / kizárólag olyan problémák megoldására szerződnek Önnel, amelyek saját kompetenciáik határain belül vannak, és amelyeket tanulmányaikra, szakmai tapasztalataikra, vizsgálataikra, konzultációikra alapozhatnak.


4.4.     Pszichológusaink nem vállalnak olyan feladatokat, amelyek számukra összeférhetetlenségi helyzetet teremtenek vagy amelyben tevékenységükkel visszaélhetnek. Amennyiben szakmailag új feladat ellátását tervezik, ahhoz előzetesen szakirodalom szerint tájékozódnak, szupervízión vagy felkészítő képzésen vesznek részt.


4.5.     Pszichológusaink tartózkodnak a szakszerű feladatvégzésük korlátain kívül eső megbízások elvállalásától. Ilyen esetekben szakmai konzultációt kérnek. Egyes esetekben, erre a feladat vagy a konzultáció közben derül fény. Ez azt is jelentheti, hogy rendkívüli esetekben, közös megegyezéssel fel kell bontani az Önök tanácsadási kapcsolatát.


4.6.     Pszichológusaink nem nyilvánítanak értékítéletet Önre, más szakemberekre és más szakmai irányzatokra.


4.7.     Feladataik lehető legjobb ellátása érdekében együttműködnek kollégáikkal és más szakterületek szakembereivel, különösen, ha saját korlátaikat észlelnék szakmai illetékességük terén.


4.8.     Ha Ön orvosi, különösen, ha pszichiátriai kezelés alatt áll jelenleg, köteles azt pszichológusainkkal megosztani. Ha pszichológusaink tevékenysége az orvosi kezelésre bármely hatással is lehet, kizárólag az Ön kezelőorvosával való konzultációban foglalkozhatnak Önnel.


4.9.     Pszichológusaink módszereikben, eljárásaikban érvényesítik szakmai autonómiájukat. Ezekre vonatkozóan csak a szakmai irányításukban jogosult szakemberektől fogadnak el utasítást.


4.10.  Pszichológusaink diagnosztikai és tanácsadási eljárásaik megbízhatóságára különös gondot fordítanak. Csak olyan evidencia-alapú módszereket alkalmaznak, amelyeket megfelelő szakmai képzés keretein belül elsajátítottak.5.    Az Önnel való kapcsolat


5.1.     Pszichológusaink a tanácsadási / konzultációs tevékenység során maximális figyelemmel vannak az Ön emberi méltóságára és személyes érdekeire. Tartózkodnak minden olyan megnyilvánulástól, amelyek sérthetik az Ön méltóságát vagy bármilyen jellegű diszkriminációt jelentenének.


5.2.     A kettős kapcsolat elkerülése végett pszichológusaink nem létesítenek kliensi kapcsolatot családtaggal, rokonnal, baráttal, közetlen munkatárssal vagy olyan személlyel, akivel szoros kapcsolatban vannak. Ilyen esetekben kötelességük elutasítani a megbízást és más szakembert javasolni Önnek. 


5.3.     Amennyiben a kliensi kapcsolat során olyan jellegű érzelmi kapcsolat alakul ki, amely veszélyeztetné a kívánatos szakmai munkát, pszichológusunknak kötelessége lezárni a szakmai együttműködést Önnel, és szupervíziót kérnie, különösen ügyelve arra, hogy az Ön érdekei ne sérüljenek.


5.4.     Pszichológusaink az Önnel való kapcsolatot nem használják fel semmilyen előnyszerzésre.


5.5.     Pszichológusaink a kapcsolatfelvételkor definiálják az Önnel való együttműködés kereteit – így különösen a konzultációk előrelátható vagy javasolt gyakorisága, időtartama, a megengedhető és nem megengedhető kommunikációs megnyilvánulások. Ezek betartásáról közös megállapodással, szóban szerződnek.


5.6.     Olyan pszichológiai tevékenységek, mint a diagnosztizálás és szakvélemény készítés, csak a megfelelő szakpszichológiai képzettség birtokában végezhetőek, személyes kapcsolat keretein belül, ebből következően erre a videopszichológus keretein belül nincs lehetőség.


5.7.     Rendszerünkön belül pszichológiai tanácsadás történik, nem lelki (első)segély, krízisintervenció vagy pszichoterápia.


5.8.     Rendszerünk ellenőrizhetővé teszi szakembereink szolgáltatásnyújtási jogosultságát, hivatalos végzettségét, szakképesítését.


5.9.     Pszichológusaink nem kötelesek az Ön közléseinek bizonyíthatóságáról meggyőződni.


5.10.  Pszichológusainknak az általuk végzett eljárásokról azok megkezdése előtt tájékoztatási kötelezettségük van. Kérdését ezzel kapcsolatosan tegye fel az Önnel kapcsolatban álló pszichológusunknak.


5.11.  A rendszer hangfelvételt készít a konzultációról, melyet ön az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint elfogad. A felvételt célhoz kötötten kezeljük, ahhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.


5.12.  Pszichológusunk a közös munka során szerzett tapasztalatait, eredményeit, összegző megállapításait köteles Önnek érthető módon átadni.


5.13.  Mivel az Önnel való kapcsolat zárt online szoftveren keresztül történik, garantáljuk, hogy a beszélgetéskor csak az Önnel kapcsolatban álló pszichológus lehet jelen. Kérjük, győződjön meg zavartalan körülményeiről, hogy illetéktelen személyek ne legyenek jelen a konzultáció közben.6.    Titoktartási kötelezettség


6.1.     Pszichológusainkat titoktartási kötelezettség terheli minden, az online kapcsolat során tudomásukra jutott pszichológiai és személyes adat, ill. információ vonatkozásában. Ezeket az adatokat csak az arra jogosulttal közölheti. Titoktartási kötelezettsége a kapcsolat lezárulása után is fennáll.


6.2.     A titoktartás körébe tartozik minden, az Önnel való kapcsolat során pszichológusunk tudomására jutott pszichológiai és személyazonosító adat, korábbi vagy jelenlegi kezelésre vonatkozó információ.


6.3.     Pszichológiai adat különösen: értelmi és lelki állapotra, viselkedésre, örökbefogadó szülőre, nevelőszülőre, gyámságra, pályaalkalmasságra, kórós szenvedélyre vonatkozó ismert vagy származtatott adat, illetve családi környezetre, foglalkozásra vonatkozó és egyéb adatok.


6.4.     Személyazonosító adat: családi és utónév, leánykori név, születési hely, idő, lakhely, tartózkodási hely, TAJ szám, továbbá bármely adat, amely alkalmas az Ön beazonosítására.


6.5.     Bármely dokumentáció megőrzésével és megsemmisítésével a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint kötelesek eljárni pszichológusaink.


6.6.     Pszichológusaink bármely pszichológiai adatfelvételének és kezelésének mindenkor pontosnak, teljesnek, tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Tárolásuk alkalmas arra, hogy csak egy ideig legyenek hozzáférhetőek.

6.7.     Pszichológusaink az online konzultációkról saját szakmai munkájuk és a konzultációkra való felkészülés végett jegyzeteket készítenek saját maguk számára. Más pszichológus azt csak az ügyfél átadásával ismerheti meg.


6.8.     Pszichológusaink tiszteletben tartják az Ön igényét és jogosultságát, hogy esetleges vizsgálati anyagaiba, eredményeibe beletekinthessen, tájékoztatást kapjon, és meghatározza, kit zár ki adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.


6.9.     Pszichológusainknak azonban bármely kliens adatait kötelességük annak hozzájárulása hiányában is közölni, ha a.) azt törvény rendeli el, vagy b.) mások védelme szükségessé teszi.


6.10.  A kliens gondozását végző személlyel az érintett személy beleegyezése nélkül is közölni lehet azokat az adatokat, amelyek ismeretének hiánya a kliens pszichés állapotát hátrányosan befolyásolja.


6.11.  Pszichológiai szolgáltatásainkat csak 18. évüket betöltött személyek vehetik igénybe.


6.12.  Pszichológusaink ügyelnek arra, hogy az Ön előzetes beleegyezése nélkül publikációikban, beszámolóikban, előadásaikban a szakmai titoktartás alá tartozó információk, személyes adatok ne kerüljenek illetéktelen személy tudomására. Ügyelnek továbbá arra, hogy a szervezetre, kapcsolattartásra, Önre vonatkozó adatokat úgy elfedje, hogy Ön ne legyen felismerhető.7.          Nyilvános szereplések és hirdetések


7.1.     Pszichológusaink nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a nevét olyan szakmájával összefüggő tevékenységgel vagy munkával kapcsolatban használják fel, amelyért nem vállalhat felelősséget.


7.2.     Pszichológusaink nem tesznek tudatosan megtévesztő kijelentéseket:

a.) képzettségükkel,

b.) tapasztalataikkal, kompetenciájukkal,

c.) beosztásukkal, tudományos fokozatukkal,

d.) jogosultságaikkal,

e.) intézményi, társasági hovatartozásukkal,

f.) szolgáltatásaikkal,

g.) díjazásukkal,

h.) publikációkkal, tudományos eredményeikkel kapcsolatban.


7.3.     Az internetes tanácsadás, Önnel való konzultációs kapcsolat során biztosítja, hogy kijelentései, megnyilvánulásai:

a.)  szakmai tudásán, képzettségén és gyakorlati tapasztalatian alapulnak, összhangban a megfelelő pszichológiai szakirodalommal, és az általános gyakorlattal,

b.)  megfelelnek a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexében foglalt előírásoknak,8.          Etikai kérdések kezelése


8.1.     Jelen etikai szabályzat előírásainak megsértése esetén, azok kivizsgálásában a Magyar Pszichológiai Társaság, és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének Etikai Bizottsága illetékes.


8.2.     Amennyiben pszichológusaink felismeri, hogy munkáját rossz célra használja, vagy téves színben tüntetik fel, megfelelő lépéseket tesz a helyzet rendezésére.


8.3.     Amennyiben nem jár sikerrel, úgy a törvényes előírásokhoz és a szervezeti szabályozásokhoz igazodik, és az esetet jelzi az Etikai Bizottságnak.


8.4.     Pszichológusainknak kötelességük a törvényi szabályozásokban foglaltakkal, megfelelő kérdésekben a rendőrséggel és igazságszolgáltatással együttműködniük.9.    Jogtár


A következő felsorolás a pszichológiai konzultációkkal és pszichológusi tevékenységgel kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő jogszabályokat tartalmazza. A lista nem kimerítő, az egyéni esetek és a jövőbeni jogalkotás függvényében változhat:


9.1.     Törvények


·       1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

·       1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

·       1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

·       1995. évi CXIV. törvény az igazságügyi szakértői kamaráról

·       1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

·       1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

·       1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

·       2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

·       2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

·       2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről

·       2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

·       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·       2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

·       2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 9.2.     Kormányrendeletek


·      40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

·      96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

·      122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

·      149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

·      323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

·      326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

·      356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról9.3.     Miniszteri rendeletek


·       2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

·       9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről

·       10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

·       11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

·       12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

·       15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

·       15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

·       16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

·       18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

·       18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól

·       22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

·       23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

·       25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

·       30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

·       31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről

·       33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

·       60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges Szakmai minimumfeltételekről

·       64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről